Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik / GDPR


Hos Fagerberg tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi har vedtaget følgende privatlivspolitik, hvori du kan se, hvordan vi behandler dine data. Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed. Når du afgiver dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler og med hvilket formål. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik eller som en særskilt oplysning evt. med anmodning om accept fra dig til behandlingen.

Eksempler på data
 

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer og mail.
 • Ordredata og ordrehistorik.
 • Tilmelding af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring.
 • Almindelige persondata, herunder kontaktolysninger og korrespondance i mails og post til vores medarbejdere.
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemme, der indsamles via cookies.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Gustaf Fagerberg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jesper Frandsen
Adresse: Kornmarksvej 8-10 2605 Brøndby
CVR: 67186419
Telefonnummer: +45 43 29 02 00
Mail: fagerberg@fagerberg.dk

Data, vi behandler om dig

 

Vi behandler dine persondata for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores kontakt, produkter og tjenester, som vi tilbyder dig. Vi behandler også dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er registreret part i, en retlig forpligtelse, dine vitale interesser, en opgave i samfundets interesse, forfølge en berettiget interesse og opgaver under offentlig myndighedsudøvelse. 

Ved reklamationssager kan det være nødvendigt at dele teknisk korrespondence med producenten for at løse problemet, hvorved persondata kan medfølge fx i form af kontaktolysninger i en mailkorrespondance. 

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt

 

 • Brug af vores hjemmeside.
   
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon, hjemmeside eller post.
   
 • Ordrehåndtering og leverancer.
   
 • Messer, konkurrencer, events og lign.
   
 • Reklamationssager. 

Formålet med behandlingen af din persondata

 

 • Håndtering af dine tilbud, ordrer og leverancer
 • Opfylde aftaler på baggrund af din anmodning
 • Administration af din relation til os
 • Drift af hjemmeside og markedsføringskanaler
 • Opfyldelse af lovkrav Generel kommunikation med os
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale

Udelukkende behandling af relevante data

 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor eller oplyst separat. Samt data som er nødvendige til opfyldelse af retslige- eller kontraktuelle forpligtelser. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Vi undersøger også, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig og om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Sker der ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, kan du henvende dig til vores kundeservice eller dataansvarlige, se kontaktoplysninger ovenfor, for at få oplysningerne ændret. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi desuden vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning af unødvendige persondata

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Fagerberg har en generel slettepolitik, hvor persondata automatisk slettes eller anonymiseres når der ikke længere er et formål eller lovkrav om opbevaringen.

Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

 

Vi oplyser om databehandling eller indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre der foreligger et andet lovligt grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Der indhentes ikke samtykke til behandling af oplysninger ved henvendelser på mail, telefon, hjemmeside og pr. brev

Beskyttelse af persondata

 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores elektroniske data. Vi beskytter også fortroligheden og ægtheden af dine data ved hjælp af kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

 

Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies til at tilpasse, analysere og målrette vores indhold og annoncer på hjemmesiden, sociale medier og hos annonceringspartnere. Læs mere om vores cookies politik her.

Dine rettigheder

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os, se kontaktoplysninger ovenfor. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til og hvor længe vi opbevarer dem. Du har ret til at anmode om at få dine persondata slettet eller urigtige data rettet. I så fald vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, og gennemfører efterfølgende ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af data til markedsføringsformål. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et almindeligt anvendt format.

Deltagelse konkurrencer og events


Når du deltager i konkurrencer og events accepterer du, at dit navn og evt. billede kan blive offentliggjort i forbindelse med marketing, fx i omtale af eventet eller offentliggørelse af vinderen af konkurrencen. Dette sker uden vederlag. Eventuelle gevinster kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Vi forbeholder os retten til at ændre i konkurrencens gennemførelse og betingelser såfremt forholdene tilskriver det.